• Ứng dụng RFID

Chi tiết

• Ứng dụng RFID

30/09/2011 14:23

RFID (Radio Frequency Identification) là phương pháp nhận dạng tự động dựa trên khả năng lưu trữ và nhận dữ liệu từ xa bằng các chip.


Hệ thống RFID gồm các thành phần chính
  - Thẻ (Hardware RFID tags)
  - Bộ đọc thẻ (Readers)
  - Phần mềm (Software components)

Bất cứ khi nào, vật có gắn thẻ RFID đi qua vùng đọc (Reader) sẽ được Reader nhận dạng và tất cả các dữ liệu có liên quan đến thẻ RFID sẽ được truyền về cho phần mềm xử lý

Các ứng dụng RFID được cung cấp bởi ACS

   - Quản lý Thiết bị/Trung tâm dữ liệu -  AssetID (IT Asset/Data center)
   - Quản lý kho - StockID (Warehouse Management)
   - Quản lý thiết bị ngoài trời - YardID (Laydown Yard Management)
   - Quản lý siêu thị - RetailID (Retail Store)
   - Quản lý và kiểm kê Thiết bị/Cơ sở dữ liệu - AuditID (IT Asset Auditing)
   - Kiểm soát phân phối sản phẩm - ChainID (Supply Chain)
   - Kiểm soát vị trí - PlaceID (Location Tracker)
   - Truy xuất nguồn gốc thực phẩm - FoodID (Food Trace)
   - Quản lý bệnh nhân - HealthID (Patient Care)
  - Quản lý học sinh/sinh viên - CheckID (Student Card)
  - Chương trình chấm công và kiếm soát an ninh - TimeID (Time Attendance & Access Control)

Từ khóa liên quan : Hệ thống RFID